Yleistietoa ja partiosanasto

Partion paikallisyhdistys on lippukunta, joka usein on rekisteröitynyt yhdistys. Lippukunnan sisällä partiolaiset toimivat pienemmissä ryhmissä: ikäkautensa mukaan laumassa, joukkueessa tai vartiossa. Ryhmässä kasvaa vastuuseen ja oppii, että kaikkien ei tarvitse osata kaikkea. Pienryhmässä muodostuu myös hyvä yhteishenki, ja lapset ja nuoret saavat tukea vertaisistaan.

Partiotoiminnan tarkoituksena on tukea ihmisen kasvua ottaen huomioon ihmisen kehitysvaiheet ja yksilölliset ominaispiirteet. Partiokasvatuksen tavoitteena on, että lapsi ja nuori oppii toimimaan aktiivisesti ja vastuuntuntoisesti suhteessa omaan itseensä, toisiin ihmisiin, yhteiskuntaan ja ympäristöön.

Partiolupaus on yhteistä kaikille maailman partiolaisille. Se ei ole vala vaan lupaus, joka velvoittaa meitä pyrkimään joka päivä kohti partioihanteita, parhaan kykymme mukaan. Partiossa uskotaan ihmisen henkilökohtaiseen kehitykseen. Kehitystä tukevat seuraavat periaatteet: toisten hyväksyminen, uuden oppiminen, maailmankatsomuksen avartuminen ja usko korkeampaan.

Partiotoiminta on vapaaehtoista yhdistystoimintaa. Se on lasten ja nuorten toimintaa, jossa tarvitaan eri-ikäisiä aikuisia ohjaamaan ja tukemaan lasten ja nuorten kasvua. Toiminta on avointa kaikille ja puoluepoliittisesti sitoutumatonta.

Partioliike on kansainvälinen: partiolaisia on miltei kaikissa maailman maissa. Yhteensä meitä on lähes 38 miljoonaa, Suomessa n. 60 000. Lippukuntamme partiopiiri on Hämeen Partiopiiri ry, johon kuuluvissa lippukunnissa toimii yhteensä yli 10 000 partiolaista. Lippukunnan ohella sekä piiri että keskusjärjestö Suomen Partiolaiset ry järjestävät partiotapahtumia, joihin lippukuntamme partiolaiset voivat osallistua jäsenmaksun maksettuaan.

Partiosanastoa

Lippukunta

Lippukunta on paikallisyhdistys, johon laumat, joukkueet ja vartiot kuuluvat. Lippukuntamme nimi on Kaskenkaatajat ja käytämme siitä lyhenettä Kaska. Yhdistyksen virallinen nimi on Partiolippukunta Kaskenkaatajat ry.

Kolo

Tila, jossa partiolaiset viikoittain kokoontuvat. Lippukuntamme kolot sijaitsevat Poltinahon seurakuntatalolla.

Koloilta

Ryhmän viikoittainen, yleensä arki-iltana pidettävä kokoontuminen. Koloilta pidetään kololla ja sen läheisyydessä, jollei ryhmän johtaja toisin ole ilmoittanut.

Sudenpentu

7–9-vuotias partiolainen. Sudenpentujen toimintaan kuuluvat leikit, seikkailut ja tarinat. Koloilloissaan sudenpennut oppivat monipuolisen tekemisen kautta muun muassa ensiavun antamista, nuotion sytyttämistä sekä luonnossa liikkumista. Sudenpennut osallistuvat viikoittaisten koloiltojen lisäksi retkille, leireille, kisoihin ja muihin tapahtumiin.

Lauma

7–9-vuotiaitten partiolaisten ryhmä, jossa on 8–12 sudenpentua.  Laumaa johtaa yleensä kaksi, täysi-ikäistä akelaa.

Akela

Sudenpentulauman johtaja, yli 18-vuotias partiolainen.

Seikkailiija

10–12-vuotias partiolainen. Seikkailijat opettelevat partion perustaitoja, osallistuvat partiotaitokisoihin ja retkeilevät paljon. Seikkailijoille tulee tutuksi niin retkikeittimet, ensiapu, rakentelu kuin solmutkin.

Joukkue

10–12-vuotiaiden ryhmä, jossa on 10–15 seikkailijaa. Joukkuetta johtaa yleensä kaksi sampoa.

Sampo

Seikkailijajoukkueen johtaja, yli 18-vuotias partiolainen.

Tarpoja

12–15-vuotias partiolainen. Tarpojien kaikessa tekemisessä korostuu yhdessä tekeminen, oma kehittyminen ja elämykset.

Tarpojavartio

12–15-vuotiaiden ryhmä, johon kuuluu 4–12 tarpojaa. Vartiota johtaa yleensä kaksi nuorta tarpojavartionjohtajaa, joita ohjaa täysi-ikäinen luotsi.

Tarpojavartionjohtaja

15–17-vuotias johtaja, joka vastaa ryhmän toiminnasta aikuisen tuella.

Samoaja

15–17-vuotias partiolainen. Samoajilla on myös omaa toimintaa, mutta olennaisena osana ikävaihetta on johtamisharjoittelu.

Samoajavartio

15–17-vuotiaiden ryhmä. Vartio kokoontuu muutaman kerran kuussa ja tekee lisäksi retkiä ja osallistuu tapahtumiin. Vartiota johtaa samanikäinen tai hieman vanhempi samoajavartionjohtaja, jota ohjaa täysi-ikäinen luotsi.

Samoajavartionjohtaja

15–17-vuotias vertaisjohtaja, joka vastaa ryhmän toiminnasta aikuisen tuella.

Vaeltaja

18–22-vuotias partiolainen. Vaeltajien toiminnan painopisteenä on henkilökohtainen kasvu ja yhä vastuullisempiin tehtäviin siirtyminen.

Vaeltajavartio

18–22-vuotiaiden ryhmä, joka kokoontuu 1–2 kuukauden välein. Vartiota johtaa samanikäinen tai hieman vanhempi vaeltajavartionjohtaja, jota ohjaa täysi-ikäinen luotsi.

Vaeltajavartionjohtaja

18–22-vuotias vertaisjohtaja, joka suunnittelee ja johtaa vartion toimintaa.

Luotsi

Tarpoja-, samoaja- tai vaeltajavartion toiminnasta vastaava täysi-ikäinen partiolainen, joka tukee ja ohjaa nuoria vartionjohtajia.

Aikuinen

Partio-ohjelmassa aikuisella tarkoitetaan yli 22-vuotiasta.

Lippukunnanjohtaja

Vastaa lippukunnan toiminnasta kokonaisuutena ja toimii yhdistyksen puheenjohtajana.

Lippukunnanjohtajan apulainen/lippukunnan varajohtaja

Lippukunnanjohtajan “oikea käsi” ja yhdistyksen varapuheenjohtaja.

Pestijohtaja

Huolehtii lippukunnan johtajaresurssista eli siitä, että johtajat ovat käyneet tarvitsemansa partiokoulutukseen ja heidät on pestattu tehtäväänsä.

Ohjelmajohtaja

Huolehtii, että lippukunnan toiminta on partio-ohjelman ja partion kasvatustavoitteiden mukaista.

Ikäkauden vastaava

Sudenpentu-, seikkailija-, tarpoja-, samoaja- tai vaeltajaikäkauden toiminnasta vastaava täysi-ikäinen partiolainen, joka tukee ja ohjaa ikäkauden johtajia.

Sihteeri

Pitää lippukunnan paperit kunnossa ja toimii johtajiston kokouksissa sihteerinä.

Turva-aikuinen

Huolehtii, että kaikki lippukunnan johtajat ovat suorittaneet Turvallisesti yhdessä -verkkokurssin, ja tukee lippukunnan jäseniä lastensuojeluasioissa.

Kuksa-vastaava

Pitää Kuksa-jäsenrekisterin ajan tasalla ja auttaa siihen liittyvissä ongelmissa.

Johtajisto

Lippukunnassa toimivista täysi-ikäisistä ja johtajatehtävissä olevista partiolaisista muodostuva, kerran kuussa kokoontuva ryhmä, joka vie lippukunnan toimintaa eteenpäin.

Pesti

Partiossa tehtävästä käytetty nimitys, johon pestiä tekevä partiolainen saa koulutuksen. Pestin aluksi käydään pestikeskustelu, jossa käydään läpi pestin tavoitteet ja vastuut sekä miten ja keneltä pestiä tekevä saa apua ja tukea. Pestejä lippukunnassa ovat mm. lippukunnanjohtaja, akela, sampo, luotsi ja sihteeri.

Taustayhteisö

Lippukunnan toimintaa tukeva yhteistö. Lippukuntamme taustayhteisö on Hämeenlinna-Vanajan seurakunta.

Alueyhdistys

Tukee lippukuntia mm. organisoimalla alueellisia tapahtumia. Hämeenlinnassa, Hattulassa ja Janakkalassa toimivat lippukunnat kuuluvat Hämeenlinnan alueen partiolaiset ry -nimiseen alueyhdistykseen, josta käytetään lyhennettä HAP.

Piiri

Jokainen lippukunta kuuluu partiopiiriin. Lippukuntamme piiri on Hämeen Partiopiiri ry, johon kuuluvat Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Pirkanmaalla sekä muutama Keski-Suomessa toimivat lippukunnat. Partiopiiristämme käytetään lyhennettä HP tai Häme.

Keskusjärjestö

Keskusjärjestö on ylin kansallinen organisaatio, jonka jäseniä ovat partiopiirit. Keskusjärjestomme on Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry. Keskusjärjestöstämme käytetään lyhennettä SP.

Maailmanjärjestö

Maailmanjärjestöjä on kaksi, yksi tyttöpartiolaisille ja yksi poikapartiolaisille. Maailmanjärjestöt ovat partion ylin, kansainvälinen organisaatio. Tyttöjen maailmanjärjestö on nimeltään Partiotyttöjen Maailmanliitto, WAGGGS (The World Association of Girl Guides and Girl Scouts). Poikien maailmanjärjestö on nimeltään Partiopoikien Maailmanjärjestö, WOSM (World Organisation of the Scout Movement). Kansalliset keskusjärjestöt ovat maailmanjärjestöjen jäseniä. Suomen Partiolaiset ry on sekä WAGGGS:n että WOSM:n jäsen, joten suomalaiset partiolaiset kantavat molempien maailmanjärjestöjen merkkiä paidassaan.