Säännöt

1 § Nimi, kotipaikka ja kieli

Yhdistyksen nimi on Kaskenkaatajat ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä lippukunnaksi. Lippukunnan kotipaikka on Hämeenlinna ja sen kielenä on suomi.

Lippukunta on Hämeen partiopiirin jäsen.

Lippukunnan taustayhteisö on Hämeenlinna-Vanajan seurakunta. Taustayhteisö ei ole lippukunnan toimielin, vaan se tukee lippukunnan toimintaa. Lippukunta noudattaa toiminnassaan taustayhteisön periaatteita lippukunnan sääntöjen 2§ mukaisesti.

2 § Tarkoitus ja toiminta

Lippukunnan toiminnan tarkoitus on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset ominaispiirteensä huomioon ottaen. Lippukunta järjestää partiotoimintaa 7-22-vuotiaille lapsille ja nuorille partion kasvatustavoitteiden ja tarkoituksensa toteuttamiseksi. Partiotoimintaa ovat kokoukset, koulutukset, kurssit, leirit ja retket.

Lippukunnan toiminta perustuu Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n periaatteisiin ja peruskirjaan, jossa määritellään partion kasvatustavoitteet, partiomenetelmä ja ikäkausittain toteutettava partio-ohjelma.

Lippukunta kerää jäseniltään jäsenmaksun toimintansa rahoittamiseksi ja tekee varainhankitaa asianmukaisen luvan saatuaan.

Lippukunta on kaikille avoin, puoluepoliittisesti sitoutumaton ja voittoa tavoittelematon.

3 § Jäsenet

Lippukunnan jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy sen säännöt ja tarkoituksen. Alle 15-vuotias hyväksytään jäseneksi vain huoltajan suostumuksella.

4§ Jäsenen oikeudet ja velvollisuudet

15 vuotta täyttäneellä jäsenellä on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa ja oikeus osallistua päätöksentekoon.

Lippukunnan jäsen on velvollinen suorittamaan sekä liittymismaksun, että vuotuisen jäsenmaksun, joka sisältää lippukunnan, sen partiopiirin, jonka jäsen yhdistys on ja Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n jäsenmaksun. Lippukunta voi myöntää jäsenelle jäsenmaksuvapautuksen yhdistyksen omasta jäsenmaksusta työttömyyden, sairauden tai muun vastaavan sosiaalisen syyn perusteella.

5 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota lippukunnasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti joko lippukunnan hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Eroamisen voi ilmoittaa myös yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Lippukunta voi erottaa jäsenen lippukunnasta yhdistyslain erottamisperustein ja hallituksen päätöksellä.

6 § Yhdistyksen kokous

Varsinainen yhdistyksen kokous pidetään kaksi kertaa vuodessa. Yhdistyksen kevätkokous järjestetään tammi-huhtikuussa ja yhdistyksen syyskokous elo-joulukuussa. Lippukunnan hallitus määrää yhdistyksen kokouksen ajankohdan ja paikan.

Yhdistyksen kokoukseen voi osallistua myös tietoliikenneyhteydellä tai muun teknisen apuvälineen avulla hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle, kun hallitus tai yhdistyksen kokous katsoo sen aiheelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa äänioikeutetuista jäsenistä vaatii sitä kirjallisesti erityisesti ilmoitetun asian käsittelyä varten.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä, kun vaatimus sen järjestämisestä on esitetty hallitukselle.

Jokaisella yli 15-vuotiaalla yhdistyksen jäsenellä on yksi ääni yhdistyksen kokouksessa.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänistä, ellei lippukunnan säännöissä ole toisin määrätty. Puheenjohtajan ääni ratkaisee äänten mennessä tasan. Vaaleissa valituksi tulevat eniten ääniä saaneet. Äänten mennessä tasan arpa ratkaisee.

7 § Yhdistyksen kokouksen koolle kutsuminen

Yhdistyksen kokouksen kutsu on lähetettävä lippukunnan jäsenille viimeistään neljäätoista (14) vuorokautta ennen yhdistyksen kokousta joko sähköpostitse, postitetulla kirjeellä, ilmoitustaulutiedotteella tai lehti-ilmoituksella. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa esille tulevat asiat ja mahdollisuus etäosallistumiseen.

Jos jäsen haluaa, että varsinainen yhdistyksen kokous käsittelee sääntöjen 8 §:ssä mainittujen asioiden lisäksi jotakin muuta asiaa, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle viimeistään kahta viikkoa ennen yhdistyksen kokousta.

8 § Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 2. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja sihteeri
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Vahvistetaan edellisen vuoden toimintakertomus
 6. Vahvistetaan edellisen tilikauden tilinpäätös
 7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 8. Vahvistetaan yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
 9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 2. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma
 6. Vahvistetaan talousarvio
 7. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja
 8. Valitaan yhdistyksen hallituksen jäsenet
 9. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
 10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

9 § Hallitus ja sen tehtävät

Lippukunnan toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu yhdistyksen syyskokouksessa valittu lippukunnanjohtajaksi kutsuttu puheenjohtaja ja 2-7 samassa kokouksessa valittua hallituksen jäsentä ja 0-7 varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee keskuudestaan tai sen ulkopuolelta lippukunnan toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä vaatii sitä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä. Etäosallistuminen on mahdollista hallituksen kokouksissa.

Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä. Puheenjohtajan ääni ratkaisee äänten mennessä tasan. Vaaleissa valituksi tulevat eniten ääniä saaneet. Äänten mennessä tasan arpa ratkaisee.

Hallituksen tehtävät

 1. Johtaa ja kehittää yhdistyksen toimintaa
 2. Vastaa yhdistyksen taloudesta ja omaisuudesta
 3. Edustaa yhdistystä
 4. Kutsuu yhdistyksen kokoukset koolle ja sekä valmistelee että esittelee niissä käsiteltävät asiat
 5. Hyväksyy yhdistyksen jäsenet hakemuksesta ja päättää jäsenten erottamisesta
 6. Pitää jäsenluetteloa

10 § Yhdistyksen taloudellinen toiminta

Yhdistyksen tili- ja toimikausi on kalenterivuosi.

Toimintakertomus ja tilinpäätös on annettava tarvittavine asiakirjoineen toiminnantarkastajalle viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen yhdistyksen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan on annettava hallitukselle kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta.

11 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Lippukunnan nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä. Hallitus voi myöntää nimenkirjoitusoikeuden toimihenkilölle, joka voi kirjoittaa yhdistyksen nimen yhdessä puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kanssa.

12 § Sääntöjen muuttaminen

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia yhdistyksen kokouksessa, jos sääntömuutoksen käsitteleminen mainitaan kokouskutsussa ja jos sääntöjen muuttamista kannattaa vähintään 3/4 yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä.

13 § Yhdistyksen purkaminen

Lippukunnan purkaminen edellyttää kahden peräkkäisen yhdistyksen kokouksen päätöstä. Päätös yhdistyksen purkamisesta edellyttää, että sitä kannattaa kummassakin yhdistyksen kokouksessa vähintään 3/4 yhdistyksen kokouksessa mainituista äänistä.

Jos lippukunta purkautuu tai se lakkautetaan, yhdistyksen varat käytetään partiotoiminnan edistämiseen lippukunnan purkamisesta päättäneen kokouksen määräämällä tavalla.