Säännöt

PARTIOLIPPUKUNTA KASKENKAATAJAT ry:n SÄÄNNÖT

1 § Nimi, kotipaikka ja kieli

Partiolippukunta Kaskenkaatajat, jota näissä säännöissä sanotaan lippukunnaksi, on nimenä yhdistyksellä, jonka kotipaikkana on Hämeenlinnan kaupunki ja jonka kielenä on suomi.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Lippukunnan tarkoituksena on edistää partiolaisten myönteistä kokonaiskehitystä. Se pyrkii kasvattamaan terveitä, sosiaalisen vastuunsa tuntevia yksilöitä.
Tähän sisältyy myös yksilöiden valmiuksien kehittäminen siten, että he pystyvät luovasti toimimaan yhteiskunnassa.
Tarkoitustaan lippukunta pyrkii toteuttamaan järjestämällä leirejä, retkiä, kokouksia, johtajakoulutusta ja tapahtumia, joissa hyödynnetään partiomenetelmää. Partio-ohjelmaan kuuluvat esimerkiksi uskonnollinen, kansainvälinen ja yhteiskunnallinen kasvatus.
Lippukunnan uskonnollisessa kasvatuksessa noudatetaan evankelis-luterilaisen kirkon tunnustusta ja muuta uskontoa tunnustaville partiolaisille annetaan mahdollisuus noudattaa omaa vakaumustaan. Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton.
Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa.

3 § Jäsenet

Lippukunnan jäseneksi voidaan holhoojan suostumuksella hyväksyä jokainen 7 vuotta täyttänyt, joka haluaa osallistua lippukunnan toimintaan.
Lippukunnan varsinaisia jäseniä ovat kaikki 15 vuotta täyttäneet lippukunnan jäsenet. 7-14-vuotiaat ovat lippukunnan multa jäseniä.
Kaikki jäsenet hyväksyy lippukunnan hallitus.
Lippukunnan kokouksissa kaikilla jäsenillä on puheoikeus, mutta ainoastaan varsinaisilla jäsenillä on äänioikeus.

4 § Jäsenmaksut

Lippukunnan jäsenet suorittavat lippukunnan vuosikokouksen vahvistaman jäsenmaksun. Jäsenen katsotaan eronneen, jos hän jättää jäsenmaksunsa maksamatta kahdelta peräkkäiseltä vuodelta.

5 § Hallinto

Lippukunnan hallituksen valitsee lippukunnan vuosikokous. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan lippukunnanjohtajaksi, lisäksi vähintään kaksi ja enintään viisi muuta jäsentä. Lippukunnanjohtaja ja muut hallituksen jäsenet valitaan yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, jota kutsutaan lippukunnan varajohtajaksi, yhdeksi vuodeksi kerrallaan sekä keskuudestaan tai ulkopuolisista sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat virkailijat. Hallitus on päätösvaltainen, mikäli vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna.

6 § Vanhempainneuvosto

Lippukunnan taustayhteisönä on Hämeenlinnan evankelis-luterilainen seurakunta. Taustayhteisö, joka ei ole lippukunnan elin, tukee lippukunnan-yhteistoiminnassa sen kanssa ja lippukunta puolestaan pyrkii toiminnassaan noudattamaan taustayhteisön periaatteita näiden sääntöjen 2 §:n puitteissa. Lippukunnan vanhempainneuvosto muodostuu jäsenten vanhemmista ja sen tarkoituksena on pyrkiä tukemaan lippukuntaa yhteistoiminnassa -sen kanssa. Vanhempainneuvosto ei ole lippukunnan elin.

7 § Lippukunnanjohtajan tehtävät

Lippukunnanjohtajan tehtävänä on yhdessä lippukunnan hallituksen kanssa
1) johtaa lippukunnan toimintaa lippukunnan hallituksen ja kokousten päätösten sekä sääntöjen ja partiotoiminnasta annettujen yleisten määräysten ja ohjeiden mukaisesti.
2) kutsua hallitus koolle ja johtaa asioiden käsittelyä sen kokouksissa
3) pitää yhteyttä lippukunnan jäsenten vanhempiin.

8 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on
1) suunnitella, johtaa ja valvoa lippukunnan toimintaa kokousten, sääntöjen, lain sekä partiosta yleisesti annettujen ohjeiden mukaisesti sekä vastata lippukunnan talouden ja omaisuuden hoidosta
2) pitää jäsenluetteloa ja ratkaista jäseneksi liittymiskysymykset
3) huolehtia lippukunnan kokousten koollekutsumisesta
4) valmistella toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä muut lippukunnan kokoukselle esitettävät asiat
5) toimeenpanna lippukunnan kokouksen päätökset
6) edustaa lippukuntaa
7) pitää yhteyttä taustayhteisöihin ja sidosryhmiin

9 § Nimen merkitseminen

Lippukunnan nimen merkitsee lippukunnanjohtaja yksin tai lippukunnan varajohtaja yhdessä hallituksen määräämän toimihenkilön kanssa.

10 § Toiminta- ja tilikausi

 Lippukunnan toiminta-ja tilikautena-on kalenterivuosi.

11 § Talous

Tilit on jätettävä tilintarkastajille tammikuun 31. päivään mennessä. Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa hallitukselle 15. päivään helmikuuta mennessä.
Lippukunnalla on oikeus omistaa kiinteistöjä, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kerätä varoja toimintaansa varten, kun on hankkinut siihen tarvittavat luvat.

12 § Lippukunnan vuosikokous

Lippukunnan maaliskuussa pidettävän vuosikokouksen tehtävänä on
1) päättää lippukunnan toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistamisesta, sekä niiden ja tilintarkastajien lausunnon perusteella vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.
2) vahvistaa toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle toimintakaudelle.
3) toimittaa lippukunnanjohtajan vaali
4) vahvistaa hallituksen jäsenten lukumäärä seuraavaksi toimintakaudeksi
5) toimittaa hallituksen jäsenten vaali
6) vahvistaa kuluvan toimintakauden jäsenmaksut
7) valita kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä tarkastamaan lippukunnan kuluvan toimintakauden tilejä ja hallintoa.
8) valita lippukunnan edustajat piirin seuraaviin kokouksiin
9) käsitellä muut mahdolliset asiat.

13 § Ylimääräiset kokoukset

Lippukunnan ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle kun lippukunnan kokous niin päättää tai mikäli vähintään yksi kymmenesosa (1/10) lippukunnan äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti ilmoittamaansa asiaa varten pyytää tai mikäli hallitus pitää sitä aiheellisena.

14 § Kokouskutsut

Lippukunnan kokousten kutsu on vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta asetettava nähtäväksi Iippukunnan ilmoitustaululle tai lähetettävä kirjallisesti jäsenille.

15 § Ohjesäännöt

Lippukunnanjohtajan, hallituksen ja lippukunnan virkailijoiden tehtävien toiminnan tarkempaa sääntelyä varten voi lippukunnan kokous tarvittaessa vahvistaa ohjesääntöjä.

16 § Sääntöjen muuttaminen

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa lippukunnan kokouksessa, jos muutoksesta on kokouskutsussa mainittu ja jos muutosta kannattaa vähintään 3/4 annetuista äänistä

17 § Lippukunnan purkaminen

Päätös lippukunnan purkamisesta voidaan tehdä lippukunnan kokouksessa, kun purkamisesta on mainittu kokouskutsussa ja vähintään 3/4 -annetuista äänistä kannattaa päätöstä. Lippukunnan purkautuessa luovutetaan sen varat lippukunnan päämäärien mukaiseen toimintaan purkamisesta päättäneen kokouksen päätösten mukaisesti.

Hyväksytty Kaskenkaatajat ry:n kokouksessa Hämeenlinnassa   .  .2003

 

 • Kevätvaellus helatorstaina
  Tervetuloa Kevätvaellukselle toukokuussa! Vaellukselle lähdetään 9.5. 17:00 Poltinaholta ja vaellus päättyy Syöksynsuun leirikeskukseen 13.5. 12:00. Ennen vaellusta pidetään ennakkotapaaminen P..
  Lue lisää
 • Eräeväät 2018
  Tervetuloa Eräeväisiin 23.-25.3. Syöksynsuun leirikeskukseen! Kaskenkaatajien ja Liekkityttöjen perinteinen tapahtuma Eräeväät tarjoaa hyvät valmiudet erätaitoihin, etenkin vaelluksia ajatellen. Vi..
  Lue lisää
 • Vuosikokous 15.3.
  Hei Kaskenkaatajat! Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous järjestetään 15.3.2018 kello 18 kolollamme Poltinaholla (Verhonkatu 25-27C 13130 Hämeenlinna). Vuosikokouksessa päätetään sääntömääräi..
  Lue lisää
 • Partio alkaa!
  Kaskenkaatajien toimintakausi starttaa uusien illalla 4.9. klo 18 Poltinahon Seurakuntatalolla. Tervetuloa mukaan kuulemaan lisää tietoa toiminnastamme.
  Lue lisää
 • Vuosikokous pidetty
  Tänään 16.3.2017 järjestettiin Kaskenkaatajien vuosikokous kolollamme Poltinaholla. Kokouksessa käsiteltiin kaikki sääntöjenmukaiset asiat, kuten vuoden 2016 tilinpäätös ja toimintakertomus, sekä v..
  Lue lisää